ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18157
post-template-default,single,single-post,postid-18157,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

 

                                                                  ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

 MADDE 1TANIMI

İşbu sözleşme,ticaret sicil müdürlüğüne kayıtlı ………………. adresinde aktif faaliyet gösteren………………. şirketi İle ticaret sicil müdürlüğüne kayıtlı …………….adresinde faaliyet gösteren…………. şirketi arasında kurulan bir adi ortaklık sözleşmesidir.
Sözleşmede market İŞLETME, taraflar ise ismen zikredilmedikleri yerde ORTAK olarak anılacaktır.

MADDE 2-KAPSAMI

 Taraflar arasında kurulacak adi ortaklığın niteliği,faaliyet alanı,işletilmesi,kar ve zarar paylaşımı,ortaklar arasındaki hak ve yükümlülükleri,üçüncü şahıslarla ilişkileri düzenler.

MADDE 3-KONUSU

 İş bu sözleşme ile kurulan adi şirket,tarafların……..yürütmek üzere yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterecektir.

MADDE 4-TARAFLAR VE HİSSELERİ

1- ……………….işletmedeki hissesi % …’dir.
2- ……………….işletmedeki hissesi % …’dir.

ORTAKLAR yukarıda belirtilen hisse miktarı kadar mülkiyet ve ana sermaye sahibidirler. İşletmenin sözleşme tarihindeki maddi varlığı
tahmini …… TL’ dir.

MADDE 5- SÖZLEŞME SÜRESİ

İşbu sözleşmenin imza ve teati edildiği tarihten itibaren…..yıldır.

MADDE 6- İŞLETMENİN İDARESİ, TEMSİL VE İLZAMI

1- İşletmenin idaresinde ORTAKLAR eşit reye sahiptir. İttifak sağlanmamış olmasına

rağmen İŞLETME adına yapılan işlemlerden zarar halinde işlemi yapan ORTAK sorumlu olacak, diğer ORTAKTAN bu zarar nedeniyle talepte bulunamayacaktır.

2- İşletmenin kira sözleşmesi, vergi sicili, belediye, sigorta ve ticaret sicili kayıtları gibi tüm resmi kayıtları ORTAKLARdan……………….adınadır. İŞLETMENİN faaliyet merkezi……………….adresindedir.

3- İttifakla verilmiş kararlar ile günlük faaliyetlerin yürütülmesinde mutat muameleler
bakımından İŞLETMEYİ tüm resmi merciiler ve üçüncü şahıslara karşı ……………….Temsil edecektir. Sair hallerde bu ORTAĞIN temsil yetkisi yoktur.Yetkisi olmadığı halde yapılan işlemlerden şahsen sorumludur.

4- İŞLETMENİN günlük faaliyetlerinden doğan borçlar ile kira, elektrik, su, telefon, sigorta primi, tüm vergi, resim ve harçlar v.s. tüm giderler temsil yetkisi bulunan ……………….tarafından zamanında ödenecektir. Bu ödemelerin zamanında yapılmaması halinde doğacak ceza, zam ve faiz adı altında doğacak tüm ek ödemelerden diğer ORTAK ……………….sorumlu olmayacaktır.

5- İŞLETMEYE ait normal muhasebe kayıtları yanında tüm faaliyetin izlenmesine olanak sağlayacak şekilde aylık gelir-gider, girdi-çıktı kayıtları tutulacak ve her zaman incelemeye hazır bulundurulacaktır.

6- Bu bölümde düzenlenen hükümlere aykırı davranış sözleşmeye ayrılık teşkil eder. Bu durumda diğer ORTAK düzeltilmesi ve yerine getirilmesi mümkün olan işlemlerin ifası için uygun mehil verip diğer ORTAĞA tebliğ ederek bu mehil sonunda sözleşmeyi fesih edebilir.

MADDE 7- KÂR VE ZARARIN TEVZİİ

1- Kâr ve zarara katılım ORTAKLARIN hisseleri oranındadır.

2- Her aynı son günü İŞLETMENİN o dönem faaliyetlerine ilişkin mali portresi çıkarılır. Bu tarihte 1. maddede yazılı olduğu şekilde kâr ve zarara katılım fiilen tatbik edilebileceği gibi bir sonraki döneme de aktarılabilir. Yılın sonunda bir yıllık döneme ilişkin yapılacak hesaplamada da aynı yöntem uygulanır.

MADDE 8- DEVİR YASAĞI VE İSTİSNASI

ORTAKLARDAN biri ortaklık payını diğer ORTAĞIN yazılı muvafakati olmadan devir ve temlik edemez. Aksi davranış sözleşmeye aykırılık ve fesih sebebidir.

MADDE 9- ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ, FESİH VE TASFİYE

1-Sözleşme süre sonunda kendiliğinden sona erer.

2- Taraflar bu İŞLETMEDEKİ ORTAKLIKLARINI devam ettirmek isterlerse yeni bir ortaklık sözleşmesi yapacaklardır.

3- ORTAKLARDAN birinin şahsi borcu nedeniyle ortaklık konusu malların haczedilmesi sözleşmenin bildirimsiz feshi sebebidir. Şahsi borcu nedeniyle işletmenin mallarının haczedilmesine sebebiyet veren ORTAK, işletme mallarına fiilen el atılmadan ve her halde bir ay içinde kısıtlamayı kaldırıp sorunu çözmediği takdirde, ortaklık payı diğer ORTAĞA geçer.

4- Her türlü fesih halinde feshi takip eden bir ay içinde kâr-zarar hesabı yapılıp ortaklık tasfiye edilecek, bu tasfiyeye ilişkin protokol düzenlenecek ve aynı süre içinde tüm resmi merciler nezdinde kapanış ve tasfiyeye ilişkin işlemler ikmal edilecektir. Bu hükme aykırı davranan ORTAK ……… Amerikan Doları cezai şart ödeyecektir.
5- Anlaşma halinde ORTAKLARDAN her biri payını diğer ortağa devredebilir.

6- Ortaklığın sona ermesi veya feshi hallerinde tasfiye işlemleri birlikte yapılacaktır. İlk önce işletmenin muaccel borçları ödenecektir. Vadesi gelmemiş borçlar için pay ayrılıp anlaşmaya göre ORTAKLARDAN biri üstlenecektir. Daha sonra şirketin aktifi çıkartılacaktır. Nakit değerler
kâr ve zararın tevzii kısmında açıklandığı üzere tasfiye edilecek. Diğer mal varlığı ise piyasa rayiç kıymetleri tespit edildikten sonra paylaşılacak veya hisse bedeli karşılığı……………….’ye devir edilecektir.

MADDE 10-YETKİ

İşbu sözleşme kapsamında çıkabilecek olan uyuşmazlıklarda …………..yer mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 11-KANUNİ HÜKÜM

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu’nun adi şirketlere ilişkin hükümleri uygulanır.

 MADDE 12- İŞLETMENİN DEMİRBAŞLARI

İŞLETMENİN demirbaşları sözleşme tarihinde ticari defter ve kayıtlarında yazılı olanlardır.Bunlara ait ayrıca bir liste yapılması halinde işbu sözleşmenin ayrılmaz bir cüz’i olur. Liste yapılması halinde ticari defterlerde henüz kaydı bulunmayıp listeye alınmış demirbaşlar varise bunlar da İŞLETMENİN demirbaşlarıdır. İşbu sözleşme iki nüsha olarak tanzim edilmiş ve imzalanmıştır.……../……./…..

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran