Aşıkoğlu Hukuk Bürosu — Alanya Avukatı Mehmet Aşıkoğlu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
20224
post-template-default,single,single-post,postid-20224,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

T.C. YARGITAY

8.Ceza Dairesi
Esas: 2016/6199
Karar: 2016/8684
Karar Tarihi: 30.06.2016

KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU – KREDİ KARTINA AİT HESAP ÖZETİ GETİRTİLEREK OLAY TARİHİNDE KULLANILIP KULLANILMADIĞI TESPİT EDİLİP SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Kredi kartına ait hesap özeti getirtilerek, olay tarihinde kullanılıp kullanılmadığı, kullanım şekli ve sayısı tespit edilip tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, eksik araştırmayla mahkumiyet hükmü kurulması bozmayı gerektirmiştir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

(5237 S. K. m. 53, 116, 142) (ANY. MAH. 08.10.2015 T 2014/140 E. 2015/85 K.)

Dava ve Karar: Gereği görüşülüp düşünüldü:

I- 15.05.2014 tarihinde usulüne uygun olarak sanığa tebliğ edilen hükmü 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 310. maddesinde belirlenen bir haftalık süre geçtikten sonra 02.09.2014 tarihinde temyiz eden sanık …’in temyiz isteminin 26.09.2014 tarihinde reddine karar verilerek kendisine 09.10.2014 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmakla, söz konusu ek kararı CMUK.nun 310. maddesinde belirtilen bir haftalık yasal süreden sonra 15.12.2014 günü temyiz eden sanığın temyiz isteminin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nun 317. maddesi gereğince oybirliğiyle (reddine),

II- Sanık hakkında hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesinde;

Hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 6545 sayılı Yasa ile TCK.nun 142/1-b maddesi yürürlükten kaldırılmış ise de, anılan suçun 142/2-h maddesinde düzenlenmiş olması ve bu düzenlenenin açıkça sanık aleyhine bulunması nedeniyle, bu husus bozma nedeni yapılmamış; 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesindeki hak yoksunluklarının; Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı gözetilerek infaz aşamasında değerlendirilmesi mümkün görülmüştür.

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçların oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanık müdafiinin, suçların sabit olmadığına yönelik temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin oybirliğiyle (onanmasına),

III- Sanık hakkında konut dokunulmazlığını ihlal ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyizlere gelince;

1- Oluşa, tüm dosya kapsamına göre, diğer sanık …’in mağdurun evine sanık … ile birlikte girdiğine dair herhangi bir delil bulunmaması karşısında, sanık hakkında konut dokunulmazlığını ihlal suçundan hüküm kurulurken tayin olunan temel cezanın TCK.nun 119/1-c madde ve fıkrası uyarınca artırılması suretiyle fazla ceza tayini,

2- Kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu bakımından, mağdurun soruşturma aşamasındaki ifadesinde, sanıkların kendisinden aldıkları kredi kartını benzinlikte üç kere kullanmaya çalıştıklarını öğrendiğini; benzinlikte çalışan tanık …’nın bir şahsın petrol istasyonuna gelerek kredi kartı ile ödeme yapmaya çalıştığını ancak hatalı şifre girdiği için işlem yapamadığını, şahsın 15 dakika sonra da başka bir arkadaşı çalışırken gelerek aynı şekilde işlem yapmaya çalıştığını beyan etmesi, sanığın ise yakıt parasını mağdurun verdiği nakit parayla ödediğini belirtmesi karşısında, kredi kartına ait hesap özeti getirtilerek, olay tarihinde kullanılıp kullanılmadığı, kullanım şekli ve sayısı tespit edilip tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, eksik araştırmayla yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,

3- 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesindeki hak yoksunluklarının; Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı gözetilerek değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Sonuç: Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi uyarınca bozulmasına, 30.06.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran