Ticareti Terk Suçu Nedir ?
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18309
post-template-default,single,single-post,postid-18309,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Ticareti Terk Suçu Nedir ?

Ticareti Terk Suçu Nedir ?

 

Kanuni düzenleme  gereğince  “kişisel durumları ya da yaptığı işlerin niteliği nedeniyle yahut meslek ve görevleri dolayısıyla, kanundan veya bir yargı kararından doğan bir yasağa aykırı bir şekilde ya da başka bir kişinin veya resmi bir makamın iznine gerek olmasına rağmen izin veya onay almadan bir ticari işletmeyi işleten kişi de tacir sayılır.”

Bir ticari işletme açmış gibi ister kendi adına, ister adi bir şirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumludurlar.

İcra İflas Kanunu’nun 44’üncü maddesinde hüküm altına alındığı üzere; ‘ticareti terk eden bir tacir, 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya mecburdur’. Bu durum ticaret sicili memurluğunca ticaret sicili ilanlarının yayınlandığı gazetede ve alacaklılarının bulunduğu yerde de yerleşik ve uygun araçlarla ilan olunur. İlan masraflarını ödemeyen tacir beyanda bulunmamış sayılır. Bu tarihten itibaren bir yıl içerisinde, ticareti terk eden tacir hakkında iflas yolu ile takip yapılabilir.

Mal beyanını alan merci, durumu tapu veya gemi sicil daireleri ile Türk Patent ve Marka Kurumu’na bildirir. Bu bildiri üzerine sicile, temlik hakkının iki ay süre ile tahdit edilmiş bulunduğu şerhi verilir.

Bu aşamada “bozulmaya maruz veya muhafazası külfetli olan veya tayin edilen kanuni müddet içinde değerinin düşmesi kuvvetle muhtemel bulunan mallar hakkında, tacirin talebi üzerine mahkemece icra memuru marifetiyle ve bu kanun hükümleri çerçevesinde bu malların satılmasına ve bedelinin “Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek” bankalardan birisine depo edilmesine karar verilir.

İcra-İflas Kanunu’nun 44’üncü maddesi hükmü çerçevesinde mal beyanında bulunmayan veya beyanında mevcudunu eksik gösteren veya aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflas sırasında göstermeyen veya beyanından sonra bu malları üzerinden tasarruf eden borçlu, bundan zarar gören alacaklının şikayeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TTK hükümlerine uygun olarak tasfiye edilen anonim ile limited şirketler hakkında artık ticaret usulüne aykırı olarak terk etme suçunun isnat edilmesi ve bu şirketlerin yönetim organı üyeleri ile yasal temsilcileri hakkında ticareti terk suçundan dolayı ceza uygulaması ortadan kaldırılmıştır.

Uygulamada “ticareti terk suçu” olarak tanımlanan olaylarda konuya ilişkin şikayet “dilekçe ile veya sözlü beyanla yapılmaktadır. Konuya ilişkin dilekçeyi ve beyanı alan tetkik mercii duruşma için hemen bir gün tayin edip şikayetçinin imzasını alır ve hakkında şikayet yapılan kişiye “celpname” gönderilir.

Uygulamada şikayet bizzat yapılabileceği gibi vekalet yoluyla da yapılabilmektedir. Bu bağlamda iki taraf tayin olunan gün ve saatte icra mahkemesinin huzuruna gelmeye veya vekil göndermeye mecburdurlar. İcabında merci, tarafların bizzat hazır bulunmasını emredebilir. Şikayetçi belirli zamanda gelmez ve vekil göndermezse şikayet hakkı düşer.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran