Şikayet ve Şikayetten Vazgeçme
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16329
post-template-default,single,single-post,postid-16329,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Şikayet ve Şikayetten Vazgeçme

Şikayet ve Şikayetten Vazgeçme

Şikayet Süresi Ne Kadardır?

Şikayet süresi, mağdurun ‘fiil’ ve ‘faili’ öğrenmesinden itibaren 6 aydır. Müştekinin şikayet hakkını kullanabilmesi için hem faili hem de fiili öğrenmesi gerekir. Örneğin, 01.09.2016 tarihinde aleyhine mala zarar verme suçu işlenen bir mağdur, malına verilen zararı aynı tarihte öğrenmiş, fakat suçu işleyen failin kimliğini 3 ay sonra 01.12.2016 tarihinde öğrenmişse, şikayetçi olmak istediğinde şikayet süresi 01.12.2016 tarihinden itibaren 6 aylık hak düşürücü süreye tabi olacaktır.

Suçtan zarar gören veya mağdur, suç teşkil eden fiil veya failden hangisini daha geç öğrenmişse, 6 aylık şikayet süresi de o tarihten itibaren başlar. Şikayet süresi, fiil ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 aylık bir hak düşürücü süreye tabi olmasına rağmen, şikayet hakkı, her hâlükârda TCK Md. 66’da düzenlenen dava zamanaşımı süresi içinde yapılmalıdır. En hafif suçlar için TCK Md. 66’ya göre belirlenen dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Müşteki birden fazla ise müştekilerden biri şikayet süresini kaçırsa bile, şikayet süresini kaçırmayan diğer müştekilerin şikayet hakkı düşmez, her zaman şikayetçi olabilirler.

Müşteki, Şikayet Hakkını Nasıl Kullanır?

Şikayet hakkı, polis, jandarma veya savcılığa beyanda bulunup müşteki ifade tutanağı düzenlenmesiyle kullanılabileceği gibi, savcılığa veya mahkemeye yazılı bir şikayet dilekçesi verilerek de kullanılabilir. Şikayet dilekçesi, şikayet edenin kimliğini, adresini, iletişim bilgilerini ve olayın açık anlatımını içermelidir. Şikayet dilekçesinin elle veya bilgisayarda yazılmış olmasının hiçbir önemi yoktur, önemli olan şikayet konusu olayın müşteki tarafından açıkça anlatılmış olmasıdır.

Müştekinin şikayet dilekçesi veya beyanı üzerinde savcılık iddianın suç teşkil ettiği kanaatine varırsa derhal soruşturma başlatır. Soruşturma işlemleri ile deliller toplanır; tanık dinlenir, keşif veya bilirkişi incelemesi yapılır, ilgili yerlere müzekkereler yazılarak iddianın doğruluğu araştırılır. Savcılık, suç işlendiği hususunda yeterli şüphe olduğunu görürse, bir iddianame düzenleyerek suçun faili hakkında ceza davası açar.

Olayın Tüm Şüphelileri veya Sanıkları Hakkında Şikayetçi Olmak Zorunlu mudur?

Suçtan zarar gören veya mağdur şikayet hakkını kullanırken esasen mağduru olduğu ‘fiili’ şikayet eder. Mağduru olduğu fiili şikayet eden müşteki, o fiile katılan tüm şüpheli veya sanıkları şikayet etmiş olur. Müşteki, aynı fiili işleyen faillerden sadece birini seçip şikayetçi olamaz. Aynı fiil nedeniyle şikayet hakkı, ancak tüm failler aleyhine ortak bir biçimde kullanılabilir.

Bir olayda suçtan zarar gören aleyhine işlenen birden fazla fiil ve suç varsa, her fiil için ayrı ayrı şikayet hakkı kullanılabilir. Birden fazla fiil tüm failler tarafından iştirak halinde (birlikte) işlenmemişse, sadece o fiili işleyen fail hakkında şikayetçi olmak veya şikayetten vazgeçmek mümkündür. Ancak, aynı fiili işleyen farklı faillerden sadece biri hakkında yapılan şikayetten vazgeçme başvurusu, tüm failler hakkında şikayetin geri alınması sonucunu doğurur.

Şikayetten Vazgeçme ve Ceza Davasına Etkisi

Şikayete tabi suçlarda, ancak şikayet hakkı kullanıldığında soruşturma başlayabilir. Savcılık veya polisin şikayete tabi suçlarda kendiliğinden soruşturma başlatma yetkisi yoktur. Örneğin, bir kimse basit bir şekilde diğer kimseye hakaret ettiğinde, polis hakaret suçu işlendiğini görse dahi taraflardan biri şikayetçi olmadan işlem yapamaz.

Şikayetten vazgeçme ise şikayete tabi suçlarda soruşturmayı sona erdiren, kovuşturma aşamasına geçilip ceza davası açılmışsa davanın düşmesine yol açan bir işlemdir. Takibi şikayete bağlı suçlarda şikayetten vazgeçme, aynı fiili işleyen tek bir fail hakkında yapılsa dahi, mahkemeye açılan ceza davasının düşmesi kararından tüm failler yararlanır. Borcun kaynağı aynı olsa bile, taahhüdü ihlal suçu nedeniyle açılan icra ceza davasında bir sanık hakkındaki şikayetten vazgeçme, diğer sanığı etkilemez. Yani, bu durumda “şikayetten vazgeçmenin sirayeti” kurumu geçerli değildir.

Önemle belirtmek gerekir ki, takibi şikayete bağlı suçlarda şikayetten vazgeçme diğer sanıklara sirayet eder. Ancak, takibi şikayete tabi olmayan, yani resen soruşturulan ve kovuşturulan suçlarda, bir sanık hakkında yapılan şikayetten vazgeçme, diğer sanığa sirayet etmez. Örneğin, gasp suçu işledikleri iddiasıyla yargılanan iki sanıktan biri hakkında yapılan şikayetten vazgeçme diğer sanığa sirayet etmez. Yani, müşteki diğer sanık hakkında şikayetine devam ederek davaya müdahil sıfatıyla katılabilir.

Şikayetten vazgeçme beyanı veya dilekçesi verildikten sonra, aynı fiil ile ilgili bir daha şikayetçi olma veya kamu davasına müdahil olma (katılma) mümkün değildir. Yani, şikayetten vazgeçme beyanının geri alınması veya diğer bir deyişle şikayetten vazgeçmeden vazgeçme mümkün değildir. İster soruşturma aşamasında (karakol, savcılık ifadesi vs.) ister mahkemede görülen ceza davasının kovuşturulması aşamasında olsun, şikayetten vazgeçme beyanında bulunulduktan sonra aynı fiil ile ilgili şikayet hakkı bir daha kullanılamaz. Müştekinin şikayetten vazgeçme hakkını kullandığı fiil, şikayete tabi suçlardan ise soruşturma veya ceza davası sona erer. Ancak, hakkında şikayetten vazgeçme beyanında bulunulan fiil, savcılıkça kendiliğinden takibi gereken suçlardan biri ise kamu davası devam eder.

Birden fazla sanıklı bir ceza davasında müştekinin, sanıklardan bir kısmı hakkındaki davaya müdahil olması diğerleri hakkında aynı dosyada açılan davaya müdahale etmemesi mümkün olduğu gibi tüm sanıklar hakkında müdahil olduktan sonra bir kısım sanıklar hakkındaki müdahale talebinden vazgeçmesi de olanaklıdır. “Katılmadan vazgeçmenin sirayeti” şeklinde bir ceza hukuku kurumu yoktur. Müdahil, hangi sanık hakkında katılma talebini geri alıyorsa, geri alma sadece o sanık hakkında hüküm ifade eder.

Şikayetten vazgeçme, ceza davası neticesinde verilen hüküm kesinleşinceye kadar mümkündür. Müşteki, şikayetten vazgeçme hakkını dilerse istinaf mahkemesi veya Yargıtay temyiz incelemesi aşamalarında da kullanabilir. Ancak, ceza davasında verilen hüküm kesinleştikten sonra şikayetten vazgeçme başvurusu hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. Kesinleşen hüküm infaz edilir.

Zarar gören veya mağdur müşteki, şikayetinden vazgeçse bile; aleyhine suç işleyen, suça azmettiren veya yardım eden kişiler hakkında her zaman maddi ve manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir.

Şikayetten Vazgeçme Nasıl Yapılır?

Şikayet başvurusu, kolluk, savcılık ve mahkeme gibi yargı organları ile kaymakamlık veya valilik gibi idari organlara yapılabilir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda şikayetten vazgeçmenin ne şekilde yapılacağı ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Şikayetten açıkça vazgeçme Cumhuriyet savcılığı ve mahkeme veya hakim gibi yargı organları huzurunda olabileceği gibi, zabıta makamları veya noter gibi makamlar huzurunda da olabilir. Burada önemli olan nokta, şikayetten vazgeçme hakkını kullanan müşteki beyanının ispatlanmasıdır. Kanunun aradığı husus, şikayetten vazgeçme iradesinin şüpheye yer vermeyecek bir şekilde ispatlanmasıdır. Örneğin, yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarında noterde düzenlenen ibranamelerde müştekinin “… TL maddi ve manevi tazminat aldım, şikayetten vazgeçiyorum.” şeklinde yer alan vazgeçme beyanı geçerlidir.

Şikayetten vazgeçme açısından zorunlu müdafiliğe tabi süjeler açısından özel düzenleme bulunmaktadır. Ayrıca, 18 yaşından küçükler, sağır veya dilsiz ya da meramını anlatamayacak derecede malul olanların yasal temsilcileri ile avukatlarının birbirlerinden haberdar olmaları ve avukat tarafından yasal temsilcilerin bilgilendirilmeleri şarttır. Baro tarafından atanan avukatı tarafından bu bilgilendirme yapılmadan, 18 yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını anlatamayacak derecede malul olanların kanuni temsilcilerinin yapacakları şikayetten vazgeçme açıklamalarına muhakeme hukuku anlamında itibar edilemez.

Sanık Şikayetten Vazgeçme Beyanını Kabul Etmek Zorunda mıdır?

Şikayetten vazgeçme, sanık tarafından kabul edilirse ceza davası hakkında ‘düşme kararı’ verilir. Ancak, sanık şikayetten vazgeçme beyanını kabul etmek zorunda değildir. Sanık ceza davasının düşmesi yerine, yargılamaya devam edilerek dava sonunda kendisi hakkında ‘beraat kararı’ verilmesini talep edebilir. Bu durumda, müşteki şikayetten vazgeçse bile, ceza davası hakkında düşme kararı verilemez. Yargılamaya devam edilir, dava sonunda sanık hakkında şartları oluşmuşsa beraat kararı verilir. Yargılama neticesinde beraat kararı değil de mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği anlaşılırsa, sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmez, mahkumiyet yerine şikayetten vazgeçme nedeniyle düşme kararı verilir.

 

Eğer bir avukata ihtiyacınız var ise Alanya Avukat‘lık bürosu olarak hemen yardımcı olabiliriz!

13 Comments
 • Bengu
  Posted at 15:20h, 28 Mart Cevapla

  Meraba benim kuzenim arkadasiyla 3 tane telefon çalmış haklarında 3 tane dosya açılmış yağmadan yargilaniyo su anda içeride yatiyo karsi tarafla görüştük uzlaştık sikayetini geri çektiler şikayetçi yok ama kamu davası varmis kamu davasından ne kadar ceza alır?

  • Mehmet ali tasa
   Posted at 15:04h, 03 Nisan Cevapla

   Aynısı benimde başımda var şikayet geri çekildi ama kamu davacı 10 temmuzda mahkeme var tutuksuz yargılanıyorum

  • Av. Gamze Gökçeoğlu
   Posted at 16:23h, 22 Mayıs Cevapla

   Merhaba Bengü hanım. Kamu davası açılması durumda şikayetin geri çekilmesi davanın devam etmesi açısından bir değişiklik yaratmıyor. Ancak zararın giderilmesi cezada indirim sebebi olarak sayılır. Suçun işleniş şekli, saati vs ve başkaca ayrıntılar belirlenecek ceza bakımından ciddi önem taşıyor. Bu yüzden dosyanızı görmeden yorum yapmak pek mümkün değil. Ayrıntılı bilgi almak için internet sitemizde belirtilen ofis numaramızı arayarak görüşme sağlayabilir, randevu alabilirsiniz. İyi günler.

 • Mehmt vural
  Posted at 20:43h, 10 Haziran Cevapla

  Kredi kartimdan iznim olmadan para çektiler. Bende sikayet ettim 2013 yılında. Dava 29.09.2018 de sonuçlandı. 3 yil ceza aldi. Ama icim rahat etmedi. Vicdanım el vermedi. Hem genç biri olmasi nedeniyle hemde cok buyuk bir para olmamasi nedeniyle okadar yıl yatmasını istemiyorum. Dava kağıdı bana 10.06.2019 da ulaştı. Suanki durumda hapisten cikmasi icin birsey yapabilir miyim?

  • Av. Sancar Akışoğlu
   Posted at 15:55h, 27 Temmuz Cevapla

   Dosya kesinleşti ve kesinleşme şehri düzenlendiyse yapabileceğiniz çok bir şey kalmamıştır. 3 yıl ceza alması 3 yıl boyunca yatacağı anlamına gelmez.

 • Seda Fırat
  Posted at 12:06h, 16 Haziran Cevapla

  Merhaba, bir konu hakkında danışmak istiyordum. Bundan 2 sene önce dolandırıldım ve o zaman bimere sikayet etmistim. Benim gibi cok insan varmış dolandırılan ve sikayet eden. Sonra kamu davası açılmıs ve benimle birlikte 50 kisi falan müşteki gösterilmiş. Durusma eylulde istanbul da görünüyor fakat haziranin 24 unde bulundugum sehir de durusma olduğuna dair evime kağıt geldi. Anlamlandıramadım. Bir de mahkeme de müşteki olsam bile sicile mahkemeye katıldı diye isliyormuş ve müsteki mi yoksa sanık mı belli olmuyormuş bu doğru mu acaba? Bir de müsteki sıfatımdan vazgeçmek istiyorum ne yapmam gerekiyor? Tesekkur ederim.

 • Gizem özgül
  Posted at 17:28h, 26 Haziran Cevapla

  İyi günler nişanlım araba kursunlamadan içeri girdi mahkemesi daha olmadı 45 gün oldu sikayetci oldular ama şikayeti geri alcaklar hemen cıkar mı cezaevinden

  • Av. Sancar Akışoğlu
   Posted at 15:51h, 27 Temmuz Cevapla

   Anlattığınız olayı detaylı şekilde tutanaklarda incelemek gerekir. Ancak şikayetten vazgeçmeleri tahliye için yeterli olmayabilir. Özellikle soruşturma aşaması olmak üzere zararın giderilerek, tutukluluğa itiraz edilmesi gerekmektedir. Profesyonel yardım almanızı tavsiye ederiz.

 • derya
  Posted at 17:01h, 06 Temmuz Cevapla

  merhabalar babam 1 ay önce trafik kavgası sonucu karşı tarafın yumruğuyla yere düşmesiyle birlikte beyin kanaması geçirip vefat etti. karşı taraf uzlaşmak istedi biz kabul etmedik fakat babamın babası yanı dedem uzlaşma tarafında bizim haberimiz olmadan şikayetten vazgeçerse biz çocukları ve eşi olarak onlar şikayetinden vazgeçse bile biz tekrar şikayetçi olabilirmiyiz?

  • Av. Sancar Akışoğlu
   Posted at 15:49h, 27 Temmuz Cevapla

   Öncelikle başınız saoğlsun.
   Siz ve varsa kardeşleriniz açılacak ceza davasında her biriniz ayrı ayrı şikayetçi olabilir ve şikayetten vazgeçebilirsiniz.

 • Mustafa
  Posted at 16:07h, 14 Temmuz Cevapla

  4 gun önce kapımın onune yan komşumuz hemde akrabamız değneklerle gelip bağırıp çağırıp küfretti ve beni vuracaklarını söylediler bende o anda yemek yiyordum evimde çıktım ve hala devam ettirdiler tehditlerine bende polis cagirdim polis önce onlara gitmiş sikayetcimisiniz demiş Hayir demişler ben şikayetçiyim dedim sonradan onlarda oldu sonuç ne olur acaba ama onların polis avukat tanıdıklarına var

  • Av. Sancar Akışoğlu
   Posted at 15:46h, 27 Temmuz Cevapla

   Öncelikle geçmiş olsun.
   Danışmak istediğiniz olayın sonucunu anlattıklarınızdan söylememiz yanıltıcı olabilir. Daha net ve kesine yakın bilgi ve danışma için dosya fotokopisinin ayrıntılı olarak tarafımızca incelenmesi gerekir. Dosyanın kollukta veya Cumhuriyet Savcılığından bir suretini alarak ofisimize gelmeniz halinde yardımcı olabiliriz. İyi günler.

 • Eşref Ada
  Posted at 02:02h, 06 Ağustos Cevapla

  Merhabalar hayırlı geceler…

  Ben eşimi 29.09.2018 De yolda karşıdan karşıya geçerken beraber gidiyorduk ve eşime araba çarptı… Ve bir gün sabahı eşim vefat etti..

  Eşim 34 yaşında ve iki çocugum var yaşları 18 ve 16 kız oglan.. Benim yaşım 40

  Şimdi sorum şu olacak sayın hocam biz kaza yapan kişi ile anlaştık o an için çok paraya ihtiyaç vardı ve borçlarımız vardı evim kira ve bunun gibi vs.şeyler…

  Kaza yapan kişi bana 25 bin lira verdi arabulucu yanında evrakları imzaladık ve bana banka hesaba eft yaptı..

  Şimdi hocam bu kişi mahkeme De bitti daha yeniler De ve şimdi serbest çünkü anlaştık ve şikayetci olmadık.. Suç bizde De varmış çift şeritli yolun ikinci şerite sol şeritte bekliyorduk ama şehir içi hız tabelası 50 km yazıyor olmasna ragmen adam nerden bsksam 140_150 km hız ile eşime çarptı ve havaya fırladı üç beş takla attı yere düştü zaten orda ölmüştü ama yinede hastaneye gittik..

  Hocam ben şimdi bu kaza yapan kişi den para istedim ve bana cvp vermedi benim Telefonlarımı mesajlarımı engelledi ona ulaşamıyorm.. Ama evini adresini herşeyini biliyorum elimde mahkeme evrakları falan var onlarda bilgileri yazıyor…ve kendisi imam Hoca memur evi falan herşeyi var.. Ama bana 25 bin lira çok az verdinz dedim 5_10 bin lira daha istedim bana vermedi

  Şimdi mahkeme bitti serbest ve ben bu kişiye tazminat davası açabilirmiyim çünkü şuan çok paraya ihityacım var imkanlarım iyi degil kaç aydır çalışamıyorm evde yaşlı ninem var ona bakmak eşim ölünce bana kaldı ve yada ne yapabilirm istersenz evrakları size gönderebilirm bana bir akıl verin aman hocam gerçekten çok zor çok kötü günler yaşıyorum lütfen… Eşref ada 0553 824 36 11

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran