CİNSEL SALDIRI SUÇLARI VE CEZALARI
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16239
post-template-default,single,single-post,postid-16239,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

CİNSEL SALDIRI SUÇLARI VE CEZALARI

CİNSEL SALDIRI SUÇLARI VE CEZALARI

Cinsel Saldırı veya Tecavüz Suçu Nedir?


Cinsel saldırı suçu, cinsel arzuları tatmin etmek maksadı ile bir kimsenin vücut
dokunulmazlığının ihlal edilerek bedenine fiziksel temasta bulunulması ile oluşur. Cinsel
saldırı suçu, failin, mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etme derecesine göre ikiye ayrılır:

        1. Basit cinsel saldırı suçu: Basit cinsel saldırı suçu, mağdurun bedenine cinsel ilişki
düzeyine varmayan seviyede temasta bulunmaktır. Basit cinsel saldırı suçunun en hafif
şekline “sarkıntılık suçu” denilmektedir. Örneğin, rızası dışında bir kimseyi öpmek,
dokunmak vb. gibi davranışlar sarkıntılık suretiyle basit cinsel saldırı suçu olarak
kabul edilir. Cinsel ilişki seviyesine varmayan davranışlar belli bir yoğunluk ve
süreklilik arz ettiğinde basit cinsel saldırı suçunun sarkıntılık düzeyini aşan daha ağır
şekli meydana gelir.

      2. Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu (Tecavüz Suçu): TCK md.102/2’de düzenlenen nitelikli cinsel saldırı suçu, diğer bir deyişle tecavüz suçu; vücuda “organ” veya “sair bir
cisim” sokulması suretiyle fiilin gerçekleştirilmesi halinde meydana gelir. 765 sayılı
eski TCK’da bu suç “ırza geçme suçu” başlığıyla düzenlenmişti.
Failin mağdurun bedenine temas etmeden gerçekleştirdiği söz ve davranışlar cinsel taciz suçu olarak nitelendirilir. Cinsel saldırı suçunun oluşması için bedensel temas şarttır. Failin kendi bedeni üzerinde yaptığı davranışlar da cinsel saldırı olarak değerlendirilemez. Örneğin, bir kimsenin cinsel organını mağdura göstermesi cinsel saldırı değil, cinsel taciz olarak değerlendirilebilir.
Basit Cinsel Saldırı ve Sarkıntılık Suçunun Unsurları


Basit cinsel saldırı suçu, kişinin vücudu üzerinde gerçekleştirilen, cinsel arzuları tatmin
amacına yönelik ve fakat cinsel ilişkiye varmayan cinsel davranışlar sergilenmesi ile oluşur.
Basit cinsel saldırı suçunun oluşması için, gerçekleştirilen hareketlerin objektif olarak şehvi
nitelikte bulunmaları yeterlidir; failin şehvi arzularının fiilen tatmin edilmiş olması şart
değildir.
Sarkıntılık suçu, TCK md.102/1-ikinci cümlede ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir. Sarkıntılık, basit cinsel saldırı suçunun daha hafif şekli olarak kabul edilmektedir. Sarkıntılık suçu da cinsel saldırı suçunun bir görünüm biçimi olduğundan mutlaka mağdurun bedenine fiziksel bir temasta bulunulması şarttır. Bedensel temas olmadan cinsel amaçla işlenen tüm fiiller cinsel taciz suçu olarak nitelenir.
Sarkıntılık; failin mağdura yönelik yüzeysel, geçici ve hafif derecede cinsel davranışlarını
ifade eder. Sarkıntılık suçu, kesik ve ani bir eylemle işlenen bir fiildir. Failin işlediği fiil,
süreklilik arz ederek failin bedeni üzerinde cinsel amaçla işlenen kesintisiz çok sayıda
eylemden oluşuyorsa sarkıntılık suçu değil, basit cinsel saldırı suçunun daha ağır olan TCK
md.102/1-ikinci cümle ’de yer alan temel şekli meydana gelir.
     Yargıtay uygulamasında basit cinsel saldırının en hafif şekli olan sarkıntılık suçuna vücut veren hareketler şunlardır:
 Mağdurun yanaklarından öpmek,

 Mağdurenin eteğini veya diğer giysilerini üzerinden indirmeye çalışmak,

 Cinsel amaçla mağdurun elini tutma, belini tutma, omzundan tutma,

 Mağdura sarılarak “seni seviyorum” demek,

 Mağdurun ensesinden öpmek,

 Mağdurun kalçasına veya bacaklarına, bacak arasına dokunmak,

 Mağdurun cinsel organına dokunmak,
 Mağdurun göğüslerini okşamak
Vücudunu mağdura sürtünme, özellikle toplu taşıma araçlarında mağdurun vücuduyla
cinsel amaçlı temasta bulunma.
Basit cinsel saldırı suçunun cezası şu şekildedir:

       Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun
şikayeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
       Sarkıntılık suçu, yani cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde faile iki
yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
Basit cinsel saldırı suçunun daha fazla ceza gerektiren halleri şunlardır:

 Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

 Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak

suretiyle,

 Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya

da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların
sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.

Nitelikli Cinsel Saldırı veya Tecavüz Suçu


     Nitelikli cinsel saldırı suçu, TCK Md. 102/2’de vücuda “organ” veya “sair cisim sokulması”
şeklinde düzenlenen uygulamada daha çok “tecavüz suçu” olarak adlandırılan suç tipini ifade etmek üzere kullanılmaktadır.
Cinsel saldırının, vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi
nitelikli hali için, vücuda vajinal, anal veya oral yoldan organ veya sair bir cismin sokulması
gerekir. Bu açıdan mağdurun vücuduna penis sokulabileceği gibi, vajinal veya anal yoldan
cop, kalem, şişe, sopa gibi sair bir cisim de sokulabilir.
Özellikle belirtmek gerekir ki; basit saldırı suçunun aksine, nitelikli cinsel saldırı suçunun
(tecavüz suçu) oluşabilmesi için, gerçekleştirilen davranışın cinsel arzuların tatmini amacına
yönelik olması şart değildir.
Maddede “organ” tabiri kullanıldığından cinsel organ dışındaki vücuda girme özelliği olan
örneğin; parmak gibi diğer organların da vücuda sokulması suçun nitelikli halini

oluşturabilecektir. Bu organın sahibinin kadın veya erkek olmasının bir önemi yoktur. Sokma fiili bizzat fail tarafından yapılabileceği gibi 3 bir kişinin veya bizzat mağdurun araç olarak kullanılması suretiyle de gerçekleştirilebilir. Kanunda bir sınırlama olmamakla birlikte sadece oral, anal veya vajinal bölgelere yönelik organ ya da sair bir cisim sokma eylemlerinin suçun nitelikli halini oluşturabileceği kabul edilmelidir. Böyle bir kabul madde gerekçesi de gözetildiğinde kanun koyucunun amacına daha uygun olacaktır. Vücudun bu bölgelerine organ veya sair bir cismin az da olsa girmesi bu nitelikli halin uygulanması açısından yeterlidir.

Nitelikli cinsel saldırı suçunun, yani tecavüz suçunun cezası şu şekildedir:


 Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi
durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe
karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine
bağlıdır.

Nitelikli cinsel saldırı suçunun daha ağır cezayı gerektiren halleri şunlardır:


 Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak
suretiyle,
 Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı
ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
 Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
 İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların
sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.
No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran