Akaryakıt Satım Sözleşmesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19022
post-template-default,single,single-post,postid-19022,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Akaryakıt Satım Sözleşmesi

Akaryakıt Satım Sözleşmesi

Madde 1 – Sözleşmenin Tarafları;

SATICI:

Adı- Soyadı:

Unvan:

Vergi Dairesi:

Vergi No:

Adres:

Telefon:

ALICI:

Adı Soyadı:

Unvan:

Vergi Dairesi:

Vergi No:

Adres:

Telefon:

Madde 2 – Konu;

İş bu sözleşme, satıcı tarafından ve satıcının gösterdiği akaryakıt istasyonlarından, alıcıya ve alıcının aktifine kayıtlı olup sözleşmenin ekinde yer alan listede plakaları gösterilmiş olan araçlarına akaryakıt ….. temin edilmesine dairdir.

Madde 3 – Satıcının Sorumluluğu;

Satıcı, alıcının aktifine kayıtlı olup sözleşmenin ekinde yer alan listede plakaları belirtilen araçlarına istemi halinde her bir araç için aylık ……-TL tutarında akaryakıt temin etmekle yükümlüdür. Akaryakıt teslimi, satıcının alıcıya verdiği ve eksiksiz doldurulan mal teslim fişlerinin sunulması karşılığı yapılacaktır.

Satıcı, alıcının almış olduğu akaryakıt tutarlarını en geç …. günde bir fatura edecek ve bu faturayı …. gün/hafta içinde alıcıya ulaştıracaktır.

Faturadaki birim fiyat, akaryakıtın teslimi anındaki birim fiyat olacaktır.

Madde 4 – Alıcının Sorumluluğu;

Satıcı tarafından düzenlenen faturalar takip eden ayın sonuna kadar alıcı tarafından nakit olarak ödenecektir. Ödemenin çek, senet vb. yapılması halinde bu ödemelerin vadesinin takip eden ayın sonunu aşmaması esastır. Ödemelerde gecikme olması durumunda %…. oranında gecikme faizi ödenecektir.

Madde 5 – Sözleşmenin Süresi;

İşbu sözleşme …/ …/ … ve …/ …/ … tarihleri arasında geçerlidir.

Madde 6 – Sözleşmenin Feshi;

Taraflar …. gün önceden geçerli nedenle feshi ihbarda bulunmak suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir. Taraflar arasındaki bildirimler noter vasıtasıyla, taahhütlü mektupla yahut güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacaktır.

Satıcı veya alıcıdan herhangi birisinin işi bırakması, tasfiyeye girmesi veya iflası halinde sözleşme kendiliğinden fesih olur.

Madde 7- Mücbir Sebepler;

İşbu sözleşmede taraflara yüklenen sorumluluklardan herhangi biri, tarafların iradeleri dışında oluşan kaza, yangın, deprem, su baskını, grev, savaş, iç savaş, isyan idari makamların herhangi bir davranışı, kanun veya herhangi bir yasal düzenleme yahut benzerleri nedeniyle yerine getirilememekteyse ortada mücbir bir sebebin varlığı kabul edilir. Söz konusu mücbir sebep … günden fazla sürer ve sözleşmenin ifasını imkansız kılarsa sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılır. Sözleşme süresi içerisinde mücbir sebebin ortadan kalkması halinde taraflar durumu yeniden değerlendirerek sözleşmenin devamına karar verebilirler. Sözleşmenin feshi halinde mücbir sebebin ortaya çıkması anına kadar geçen süre içerisinde oluşan yükümlülükler devam eder. Taraflar mücbir sebebi bahane ederek önceki yükümlülüklerinden kurtulamazlar.

Madde 8 – Uyuşmazlıkların Çözümünde Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri;

Taraflar, işbu sözleşmenin yorumu ve uygulamasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta yetkili yargı mercilerinin …..Mahkeme ve İcra Müdürlükleri olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.

Madde 9 – Tebligat;

Taraflar işbu yer anlaşmada yer alan adreslerin tebligata açık adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın geçerli sayılacağını ve bu adreslerde meydana gelen değişikliklerin (…) gün müddetinde anlaşma taraflarına yazılı olarak duyurulacağını, aksi durumda anlaşmada yazılı adreslere yapılacak tebligatların tarafları bağlayacağı ve geçerli yasal tebligat olacağını şimdiden kabul etmişlerdir.

Madde 10- Yürürlük;

İşbu sözleşme 10 (on) maddeden mütevellit olup taraflar arasında …/…./….. tarihinde iki (2) örnek olarak imzalanmıştır.

 SATICI                                                                                  ALICI

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran